RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polska 2050 Szymona Hołowni, z siedzibą ul. Nowy Świat 41a i 47a, 00-042 Warszawa, wpisana do ewidencji partii politycznych prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 421, REGON 389148391, NIP 525 287 35 75;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Panią Justynę Sikorską, iodo@rt-net.pl, tel. +48 601 375 416.
 3. Podstawą przetwarzania danych jest zgody osoby uprawnionej.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu:
  1. przygotowania dysponentów danych do uczestnictwa w obywatelskiej kontroli wyborów;
  2. informowanie oraz promowanie działalności partii politycznej poprzez wysyłkę Newslettera;
  3. realizacja celów statutowych partii politycznej;
  4. umożliwienie kontaktu z użytkownikiem i administrowanie przekazanymi w tym celu danymi, a także prowadzenie agitacji wyborczej przez podmioty uprawnione. 
 1. Dane osobowe nie są przekazywane żadnym podmiotom trzecim, za wyjątkiem utworzonych przez administratora komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu RP oraz do Senatu RP, z tym, że administrator korzysta z narzędzi technologicznych udostępnianych przez podmioty trzecie dla celów rozsyłania informacji i hostingu.
 2. Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio do osób których dotyczą i mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi IT oraz dostawcom systemów informatycznych na rzecz Administratora – w tym podmiotom trzecim udostępniającym narzędzia technologiczne dla celów rozsyłania informacji i hostingu, osobom upoważnionym przez Administratora czy podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi doradcze lub marketingowe.
 3. Dane osobowe w zależności od podstawy prawnej przechowywane są przez czas trwania zgody osoby uprawnionej, przez czas istnienia uzasadnionego interesu Administratora lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt 4, w tym związanych z wysyłką Newslettera lub możliwością nawiązania kontaktu.
 5. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa i wymogów RODO, Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora, organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne w tym w szczególności lub działającym na zlecenie władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 6. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, ani nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 8. W związku z wykorzystywaniem przez Administratora Państwa danych mogą Państwo domagać się:
  1. dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy Państwa dane osobowe są wykorzystywane, uzyskania kopii swoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji związanych z wykorzystaniem tych danych (art. 15 RODO);
  2. kopii swoich danych osobowych, których Państwo dostarczyli i przekazania tej kopii Państwu, bądź wskazanemu przez Państwa podmiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie (art. 20 RODO);
  3. sprostowania swoich danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (art. 16 RODO);
  4. usunięcia wszystkich lub niektórych swoich danych osobowych (art. 17 RODO), jeżeli cel lub podstawa prawna wykorzystywania tych danych przestała obowiązywać, np. wobec cofnięcia zgody lub zgłoszenia zasadnego sprzeciwu albo jeżeli dane osobowe były wykorzystywane niezgodnie z prawem;
  5. ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO) na czas niezbędny do rozstrzygnięcia o zasadności żądania usunięcia lub sprostowania tych danych albo do rozstrzygnięcia o zasadności zgłoszonego przez Ciebie sprzeciwu lub na czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przez Ciebie roszczeń;